Pentru a actualiza preţurile, puteţi reîmprospăta pagina odată la 5 minute!
Pentru orice informaţii nu ezitaţi să ne conctactaţi la oricare dintre numerele: +4021 210 1200 // +40721 754 556 // +40729 433 400
*Webiste-ul este optimizat pentru urmatoarele browsere: Mozilla Firefox si Internet Explorer ! 
Ne puteţi găsi de luni până vineri între orele 09.00 – 18.00 la sediul firmei noastre din Str. Barbu Văcărescu, Nr. 97, Sector 2, Bucureşti
Home / Autorizatii

Autorizatii

DOCUMENTELE NECESARE IN VEDREA OBTINERII AUTORIZATIEI PENTRU EFECTUAREA DE OPERATIUNI CU METALE PRETIOASE SI PIETRE PRETIOASE

Documentele necesare in vederea autorizarii sunt cele prevazute de art. 10 – 12 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1344/2003, care au urmatorul continut:

“Art. 10.– Cererea de autorizare se face pe formular tip, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 11.– La cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana fizica trebuie sa anexeze:

a) copia actului de identitate;

b) cazierul judiciar;

c) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care sa ateste ca sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzator specificatiilor operatiunilor desfasurate si, dupa caz, ca personalul utilizat este calificat profesional in domeniu;

d) dovada achitarii taxelor de autorizare.

Art. 12.– La cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana juridica trebuie sa anexeze:

a) copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de inregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative in vigoare;

b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducatorilor;

c) declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevazute in aceasta si in documentele anexate corespund realitatii si ca are la cunostinta ca falsul in declaratii se pedepseste potrivit legii penale;

d) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care sa ateste ca sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzator specificatiilor operatiunilor desfasurate si, dupa caz, ca personalul utilizat este calificat in domeniu;

e) copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare a societatii comerciale si, dupa caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care sa rezulte ca desfasoara activitati cu metale pretioase si cu pietre pretioase;

f) dovada achitarii taxelor de autorizare.”

Dosarul se poate depune personal sau prin posta la:

– Comisariatele Judetene pentru Protectia Consumatorilor si cel al Mun. Bucuresti ;
–  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: Bb. Aviatorilor nr.72, sector 1 Bucuresti sau la Directia Generala Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley, Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 30,      sector 5,
 Tel: 021-318.46.35; Fax: 021-325.34.62

Daca dosarul se depune personal se poate obtine si o adeverinta temporara care tine loc de autorizatie pana la eliberarea acesteia in original.
DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INREGISTRARII CASELOR DE AMANET IN REGISTRUL DE EVIDENTA AL B.N.R.-ului
1. Cererea de inscriere in Registrul de evidenta – Descarca
2. Declaratia pe propria raspundere completata si semnata de fiecare conducator – Descarca
3. Copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducatori, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
4. Copia actului constitutiv – semnata, stampilata comform cu originalul;
5. Copia certificatului de inmatriculare – semnata, stampilata conform cu originalul;
6. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.
Dosarul se va depune prin posta la:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Str. Lipscani nr. 25, 030031
Sector 3
Bucuresti
Telefon: 021/312 7195; 315 8318 Fax: 021/312 6261

Scroll To Top